Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en aanvaarding

1.1 Definities:

(a) De Onderneming: Aniserco NV met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53 en met Ondernemingsnummer 443.164.888 en met bankrekeningnummer (IBAN) BE36 3100 9449 6981 die als handelsnaam hanteert: ‘Tom & Co’, dan wel de franchisenemer die met toestemming van Aniserco NV een Tom&Co-winkel uitbaat.
(b) De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Websites of Vestigingen bezoekt of een aankoop verricht, ongeacht waar en ongeacht de daartoe aangewende middelen.
(c) De Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de goederen van de Onderneming verwerft of gebruikt.
(d) De Websites: de webpagina’s gehouden en aangeboden door de Onderneming, zoals (niet uitputtend): www.tomandco.be en alle andere algemene Websites gecreëerd door of in opdracht van de Onderneming.
(e) De Website: Eén van de Websites en met name die waarop de Klant zich op het voor de bepaling relevante ogenblik bevindt.
(f) De Vestiging: iedere verkoopruimte van de Onderneming waar contact met de Klant mogelijk is.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige relatie tussen Klant en Onderneming, meer bepaald (doch niet beperkt tot):

1.3 De volgende handelingen van de Klant gelden als onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden:

De Onderneming is vrij deze Algemene Voorwaarden op om het even welk moment te wijzigen en die zullen van toepassing worden vanaf de eerste mededeling ervan, via welk medium dan ook (bv. Website), met dien verstande evenwel dat dit niet kan impliceren dat op een reeds gesloten aankoop nieuwe contractuele voorwaarden van toepassing worden.

2. Algemene bepalingen

2.1 Voorrang van onderhavige algemene voorwaarden

Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant kunnen slechts toepassing vinden voor zover deze (1) niet in strijd zijn met onderhavige algemene voorwaarden of met de bijzondere voorwaarden, (2) correct zijn meegedeeld aan en (3) uitdrukkelijk zijn aanvaard door de Onderneming.

2.2 Geen afbreuk aan meer specifieke voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen Klant en Onderneming, tenzij Klant en Onderneming bijzondere voorwaarden schriftelijk overeenkomen die hiervan afwijken.
Deze algemene voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de meer specifieke voorwaarden die de Onderneming zou hanteren, onder meer doch niet beperkt tot de bescherming van persoonsgegevens en de voorwaarden in verband met het gebruik van parkeerterreinen bij de Vestigingen.

2.3 Gebreken

Bij inontvangstname van de goederen (waar dan ook en via welk verkoopskanaal dan ook) dient de Klant die goederen te keuren op zichtbare gebreken en op conformiteit met datgene wat de Klant kocht (voorwerp van de overeenkomst). Wordt een zichtbaar gebrek of een nietconformiteit vastgesteld, dan dient de Klant dit onverwijld aan de Onderneming te melden op straffe van verval van het recht.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten toegekend aan de Klant in het kader van de artikelen 1649bis e.v. B.W. voor zover deze Klant Consument is en aan de rechten toegekend aan de Klant in het kader van de artikelen 1641 e.v. B.W. voor zover de Klant geen Consument is, al wordt in het tweede geval de Onderneming tot bewijs van het tegendeel steeds vermoed het verborgen gebrek niet te hebben gekend.

2.4 Publieke mededelingen en vermeldingen op de Websites gelden als voorstel tot contracteren

De publieke mededelingen en vermeldingen van producten met een bepaalde prijs vanwege de Onderneming in o.m. folders, brochures, publicaties van de Onderneming of van derden en op de Websites, dan wel op webpagina’s van derden, gelden hoogstens als een voorstel tot contracteren en in beginsel niet als een bindend aanbod. De betreffende  publieke mededelingen gelden als uitnodiging aan de Klant om in een Vestiging naar keuze kennis te maken met het aanbod.
De Onderneming heeft steeds het recht om een verkoop te weigeren of te annuleren indien er een voorafgaand geschil met de Klant bestaat. Tevens heeft de Onderneming steeds het recht om met de Klant contact op te nemen om de juistheid van de verkoop te verifiëren.

2.5 Voldoende voorraad en verzoeken om bijkomende voorrraad

De Onderneming zal zich steeds inspannen om een voldoende voorraad van ieder product te voorzien, maar op haar rust in datverband slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Hetzelfde geldt voor de voorraad bij promoties of wanneer kortingsbonnen zijn uitgegeven. In beide gevallen kan de Consument de Onderneming verzoeken om te trachten om bijkomende voorraad te bekomen.

2.6 Promotie

Promoties kunnen niet aangewend worden in combinatie met om het even welke kortingsbon bedoeld onder 2.7 of om het even welke andere promotie of algemene of specifieke korting die aan een Klant wordt toegestaan.
Een promotie is slechts geldig voor de aankoop van een aantal goederen dat gebruikelijk is voor een normaal persoonlijk gebruik van de Klant.
Indien de promotie zelf geen geldigheidsduur vermeldt, eindigt de promotie na twee weken.
Promoties kunnen vele vormen aannemen zoals bv. een kortingsbedrag of –percentage, een gezamenlijk aanbod of  een gratis aanbod.

2.7 Kortingsbonnen

Behoudens vermelding van het tegendeel, kunnen kortingsbonnen nooit gecumuleerd worden en geldt als basisregel dat slechts één bon per product kan worden aangewend.
Kortingsbonnen kunnen ook niet aangewend worden in combinatie met om het even welke promotie bedoeld onder 2.6 of om het even welke algemene of specifieke korting die aan een Klant wordt toegestaan.
Meer algemeen dienen kortingsbonnen en de vermeldingen daarop aangebracht steeds op redelijke wijze te worden geïnterpreteerd en kunnen zij bv. nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van gratis producten, tenzij dat uitdrukkelijk op de betreffende bon is aangegeven.

2.8 Voorbehoud bij foto’s, kenmerken, informatie en prijzen

De Onderneming spant zich naar best vermogen in opdat de informatie en prijzen vermeld in de winkels, de brochures, de Websites enz. vrij van fouten of vergissingen zouden zijn. Desondanks kan de Onderneming niet uitsluiten dat er af en toe fouten in de communicatie sluipen. In dergelijke gevallen kan de Onderneming niet gedwongen worden om een overeenkomst af te sluiten aan de voorwaarden die blijken uit de affichagefout.
De Onderneming heeft het recht om de gegeven informatie en prijzen of de kenmerken van het aangeboden goed op om het even welk moment aan te passen, behoudens dan na aankoop van de Klant.
De foto’s en andere afbeeldingen die gebruikt worden om de artikelen voor te stellen hebben geen verbindende waarde.

2.9 Beperking van aansprakelijkheid

De Onderneming is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van de Websites.
De Onderneming wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten op en via haar Websites.
De Onderneming sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit. Leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding.
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
De Onderneming verbindt zich ertoe om alle producten op een zo getrouw mogelijke manier op de Website, in brochures en in de Vestigingen te beschrijven via een artikelnaam, beschrijving, prijs en/of andere gegevens.
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een materiele vergissing, drukfout of enige andere onopzettelijke fout of onzorgvuldigheid met betrekking tot  de inlichtingen die op de site verspreid worden.

2.10 Bescherming persoonsgegevens

De Onderneming leeft in de verhouding met haar Klanten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. Voor meer informatie dienaangaande, kan verwezen worden naar de privacypolicy zoals vermeld op de Websites van de Onderneming.

2.11 Betalingstermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij een Vestiging van de Onderneming. In beginsel worden geen betalingsfaciliteiten toegestaan. Als dat toch zou gebeuren, dan dienen deze schriftelijk overeengekomen worden tussen Klant en Onderneming. Daarbij brengt de nietnaleving van één betalingstermijn de onmiddellijke opeisbaarheid van het volledige verschuldigde saldo met zich zonder dat daarbij enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

2.12 Beperking contante betalingen

Behoudens afwijkingen in de specifieke bepalingen hieronder, aanvaardt de Klant dat betalingen in contant geld (speciën) slechts mogelijk zijn tot een totaal aankoopbedrag van 3.000 euro inclusief BTW.
De Klant aanvaardt eveneens dat het niet mogelijk is om een aankoop op te splitsen in een aantal verschillende aankopen om zodoende deze beperking te omzeilen.

2.13 Gevolgen van wanprestatie

Indien en voor zover één van de partijen de bepalingen van de tussen Onderneming en Klant gesloten overeenkomst niet naleeft, heeft iedere partij het recht om de gesloten overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden voor zover (1) de partij aan wie de contractuele wanprestatie wordt verweten aangetekend in gebreke is gesteld en (2) laatstgenoemde partij binnen de week na verzending van de ingebrekestelling de bepalingen van de overeenkomst nog steeds niet naleeft.
Dit recht om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen voor de contractuele wanprestatie.
Betreft de niet-nageleefde verplichting een achterstallige betaling, dan zullen op de openstaande bedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, interesten aangerekend worden a rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum of – indien er geen factuur is – vanaf de datum van opeisbaarheid/verval. Blijft een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van 25 euro en een maximum van 1000 euro.

2.14 Intellectuele eigendomsrechten

De naam en het logo van de Onderneming, alsook de namen van de andere bedrijven die deel uitmaken van de groep van de Onderneming waar ook gebruikt of gepubliceerd, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.

De inhoud van de Website wordt beschermd onder toepasselijke auteurs,- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele van deze rechten worden overgedragen aan de gebruiker van de Website. De op de Website vermelde informatie mag niet zonder toestemming van de Onderneming openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of bewerkt, behalve voor persoonlijk gebruik.

2.15 Bewijs

De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant aanvaardt ook dat gesprekken met de Onderneming per telefoon kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

2.16 Eigendomsvoorbehoud, risico en inontvanstname goederen

De verkochte goederen blijven eigendom van de Onderneming tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over op de Klant op het ogenblik van levering. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, worden de koopwaren ter beschikking van de Klant gesteld in de Vestiging naar keuze van de Klant. Indien de Onderneming bezorgt of laat bezorgen op een adres aangegeven door de Klant, dan worden eigendom en risico eveneens overgedragen bij inontvangstname van de Consument.
De Onderneming kan deze inontvangstname bewijzen met alle mogelijke bewijsmiddelen, onder meer door een ondertekend leveringsborderel van de transporteur of met vermoedens

2.17 Bevoegdheid en toepasselijk recht

Vorderingen tegen de Onderneming kunnen door de Klant uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken bevoegd voor de Vestigingvan de Onderneming waarmee de overeenkomst werd gesloten. Betreft het geschil een publieke aankondiging of een vermelding op de Website, dan kan de vordering uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de desbetreffende Onderneming. De Onderneming heeft wel steeds de keuze om een vordering tegen een Klant in te leiden ofwel voor de rechtbanken en hoven bevoegd voor de woonplaats van de Klant, ofwel voor de hoven en rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Onderneming.
De verhouding tussen de Klant en de Onderneming wordt beheerst door de bepalingen van Belgisch recht.

3. Plus-kaart

3.1 Aanvaarding van de Plus-kaart

De Plus-kaart van Delhaize wordt aanvaard in alle Vestigingen van de Onderneming.

3.2 Punten verzamelen

Indien de Klant zijn Plus-kaart afgeeft in de Vestiging voordat de aankopen worden afgerekend, worden de verdiende punten automatisch geregistreerd. Per uitgegeven twee euro bij één van de aanvaardende verkooppunten, waaronder de Vestigingen, ontvangt de Klant 1 punt.

3.3 Bonnen van 5 euro

De Onderneming aanvaardt de waardebon van 5 euro die kan gebruikt worden om aankopen te betalen.
De Onderneming reikt zelf geen waardebonnen van 5 euro uit aan de Klant.